Pravila nagradnog natječaja “2030. je danas”

ORGANIZATORI

Članak 1.

Priređivači nagradnog natječaja pod nazivom “2030. je danas“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) su:

 • Zelena energetska zadruga, Bukovačka cesta 110, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 13278092880, i
 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 53056966535,

(u daljnjem tekstu: Priređivači).

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NATJEČAJA

Članak 2.

Natječaj će se održati u vremenskom periodu od 22. travnja do 14. svibnja 2021. godine, putem jedinstvene web stranice www.natjecaj.nasuncanojstrani.hr. Natječaj se priređuje s ciljem promidžbe suradnje Priređivača u okviru projekta „Na sunčanoj strani“ i promocije korištenja sunčeve energije za proizvodnju električne energije u sektoru kućanstva u Hrvatskoj.

PODRUČJE PROMOCIJE

Članak 3.

Natječaj će se promovirati putem jedinstvene web stranice Natječaja (www.natjecaj.nasuncanojstrani.hr), a koju će uređivati Zelena energetska zadruga. Natječaj će se dodatno promovirati kroz medije i društvene mreže Priređivača.

UVJET ZA SUDJELOVANJE

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), kao niti druge osobe koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju Natječaja i/ili odabir dobitnika nagrada.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Članak 5.

Sudionikom Natječaja postaje se popunjavanjem prijavnog obrasca na jedinstvenoj web stranici Natječaja (www.natjecaj.nasuncanojstrani.hr) tj. slanjem Priređivačima osobnih podataka (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) i kreativnog sadržaja na temu „2030. je danas – Koje su tvoje dobre energetske navike?“, u obliku autorske fotografije i teksta veličine do 500 znakova, i sve to isključivo u razdoblju trajanja natječaja definiranim člankom 2. ovih Pravila. Tijekom trajanja Natječaja sudionici će moći kreirati jednu prijavu putem obrasca kojim se kvalificiraju za sudjelovanje u Natječaju. Popunjeni obrazac bit će uvršten u izbor za nagrade.

KRITERIJ ZA ODABIR NAGRAĐENIH PRIJAVA

Članak 6.

Tročlani žiri, sastavljen od po jednog zaposlenika svakog od dva Priređivača i osobe koja nije zaposlena kod niti jednog od Priređivača, na kraju Natječaja će među pristiglim prijavama odabrati najkreativnije, a temeljem kriterija: autentičnost u vizualnom i tekstualnom predstavljanju dobrih energetskih navika prijavitelja. Članove žirija imenovat će oba Priređivača sporazumno.

Preliminarni izbor dobitnika objavit će se u roku 14 (četrnaest) dana nakon završetka natječaja, a finalni izbor dobitnika nakon što se utvrdi ispunjenje minimalnih tehničkih kriterija koje dobitnik mora ispuniti za ugradnju sunčane elektrane (minimalni tehnički kriteriji opisani su u sljedećem paragrafu) u roku 45 (četrdeset pet) dana od zatvaranja natječaja.

Finalni dobitnici 1. (prve) nagrade mogu biti fizičke osobe koje u svome vlasništvu imaju nekretninu stambene namjene, a koja zadovoljava minimalne tehničke kriterije za instalaciju sunčane elektrane snage 3 kW za vlastitu potrošnju.

Finalni dobitnici 2. (druge) nagrade mogu biti fizičke osobe koje u svome vlasništvu imaju nekretninu stambene namjene, a koja zadovoljava minimalne tehničke kriterije za instalaciju sunčane elektrane snage do 10 kW za vlastitu potrošnju.

Minimalni tehnički kriteriji podrazumijevaju odgovarajući pokrov i iskoristivu površinu krova od minimalno 18 m2, a što će biti utvrđeno od strane Priređivača nakon izbora preliminarnih dobitnika nagrada od strane žirija. Za utvrđivanje ispunjenja navedenih kriterija, Priređivač će od preliminarnih dobitnika zatražiti dokumentaciju koja treba biti dostavljena Priređivaču u roku od 15 radnih dana od dana primitka obavijesti.

Dodatna dokumentacija uključuje:

 • Obostrana preslika osobne iskaznice vlasnika i suvlasnika
 • Dokaz o zakonitosti/legalnosti građevine
 • Zemljišno-knjižni izvadak
 • Informacije o mjesečnoj potrošnji električne energije u proteklih 12 mjeseci izražene u kWh (primjerice preslike mjesečnih računa za električnu energiju)
 • Informacije o tipu, stanju i iskoristivoj površini krova
 • Slika/e objekta, na kojim je vidljivo trenutno stanje krova
 • Informacije o vrsti priključka – jednofazni ili trofazni, te tarifnom modelu – jednotarifni (plavi) ili dvotarifni (bijeli)
 • Dokaz o postojanju aktivnog tekućeg ili žiro računa u Raiffeisenbank Austria d.d.

Preliminarni i finalni popis dobitnika bit će javno dostupni na web stranici natječaja u ovim člankom definiranim rokovima.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Članak 7.

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijave svih sudionika koje nisu ostvarene na način utvrđen ovim Pravilima. Do diskvalifikacije sudionika može doći i ako se uvidom u podatke o aktivnostima na javnim profilima utvrde bilo kakve nepravilnosti. Sve aktivnosti sudionika koje se temeljem opravdane sumnje pokažu kao neregularne tumačit će se kao direktno kršenje pravila Natječaja. Ako u bilo kojem trenutku Priređivači posumnjaju da sudionik zlorabi mehaniku Natječaja, zadržava pravo diskvalificiranja prijava i isključenja korisnika iz Natječaja bez posebne prethodne pisane obavijesti.

Zlorabljenjem mehanike Natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

 • prijavljivanje sadržaja koji nemaju jasnu poveznicu s temom Natječaja;
 • prijavljivanje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi te krše pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Ako se ustanovi da prijavljeni sadržaj krši pravila Natječaja, Priređivači zadržavaju pravo konačne odluke o diskvalifikaciji sudionika za slučajeve kršenja pravila Natječaja, kao i za neetičke slučajeve koje u ovim Pravilima nije mogao predvidjeti.

NAGRADNI FOND

Članak 8.

Sudioniku Natječaja koji će biti nagrađen temeljem odredbi ovih Pravila, bit će uručena jedna od sljedećih nagrada:

1. nagrada: Financiranje instalacije sunčane elektrane snage 3 kW u cijelosti, do ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 32.700,00 HRK.
Ukupna procijenjena vrijednost instalacije sunčane elektrane obuhvaća:

i) trošak usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane (projektna dokumentacija);

ii) nabavu opreme po izboru Organizatora u svojstvu  Priređivača,

iii) nabavu i izvođenje radova instalacije sunčane elektrane na krov te pripremu elektrane za priključak na brojilo.

Ukupna procijenjena vrijednost instalacije sunčane elektrane ne obuhvaća:

i) opremanje Obračunskog mjernog mjesta (OMM), odnosno zamjenu brojila koju vrši HEP ODS

ii) izvođenje gromobranske instalacije (ako je potrebno)

iii) premještanje razvodnog ormara (ako je potrebno)

iv) eventualne ostale radove nužne za spajanje elektrane na mrežu.

Gore navedene radove koji nisu obuhvaćeni ukupnom procijenjenom vrijednosti elektrane snosi dobitnik nagrade izravno.

Ukupno će se dodijeliti 5 (pet) prvih nagrada.

2. nagrada: Financiranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane snage do 10 kW u cijelosti, do ukupne procijenjene vrijednosti od 4.500,00 HRK.
Ukupno će se dodijeliti 17 (sedamnaest) drugih nagrada.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 240.000,00 kn (dvjesto četrdeset tisuća kuna). Vrijednost pojedine nagrade, kao i ukupno izražena vrijednost nagradnog fonda, uvećava se za PDV od 25%. Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge Priređivača.

Sudjelovanjem u natječaju dobitnici nagrada suglasni su da im usluge koje podrazumijeva osvojena nagrada osigura Priređivač Zelena energetska zadruga, te su suglasni s odabirom opreme i izvođača radova koji će isti Priređivač napraviti.

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 9.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonskim putem ili elektroničkom poštom prema podacima kojima raspolažu Priređivači temeljem podataka koje je sudionik naveo u prijavnom obrascu Natječaja. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju netočne ili promijenjene e-mail adrese ili telefonskog broja koju je sudionik naveo u prijavnom obrascu.

Preliminarni dobitnici će biti obaviješteni o izboru najkasnije u roku do 14 (četrnaest) dana po završetku Natječaja. Finalni dobitnici bit će obaviješteni o dobitku nagrade nakon što se utvrdi ispunjenje minimalnih tehničkih kriterija (od strane Priređivača) koje dobitnik mora ispuniti za ugradnju sunčane elektrane, u roku 45 dana od zatvaranja natječaja.

Po odabiru finalnih dobitnika, Priređivači Natječaja organizirat će svečano preuzimanje nagrada.

Dodjeljivanjem nagrade finalnim dobitnicima, Priređivač Zelena energetska zadruga, u suradnji s partnerskim izvođačima sustava, obvezuje se izvršiti svoju uslugu realizacije sunčane elektrane, odnosno izrade glavnog elektrotehničkog projekta, u roku od 60 dana od preuzimanja nagrade. Nakon realizacije sunčane elektrane, ili izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici pristaju da Priređivači obrađuju njihove osobne podatke za potrebe obavještavanja o izboru za nagradu i to samo telefonski broj i e-mail adresu. Priređivači jamče zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.  Priređivači će navedene podatke obrađivati za potrebe provedbe ovog Natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama), za statističku obradu podataka (količina sadržaja te popularnost) te za daljnju promociju Natječaja i projekta „Na sunčanoj strani“. Priređivači se obvezuju da navedene podatke o sudionicima Natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Natječaja ili je Priređivač obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Dobitnici su obavezni, po odluci Priređivača, sudjelovati u izradi promotivnih materijala u svrhu daljnje promocije Natječaja. Preuzimanjem nagrade u nagradnoj igri sudionici daju privolu da Priređivači, ako postanu dobitnici nagrada, mogu bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, elektroničkom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl. u svrhu eventualne javne objave rezultata Natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz Natječaj.

PREKID NATJEČAJA

Članak 11.

Natječaj se može prekinuti samo ukoliko nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima i naknade štete.

PREKID SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

Članak 12.

Sudionik Natječaja ima pravo odustati od sudjelovanja u Natječaju jednostavnim slanjem e-maila na solari@zez.coop i navodom da se njegov poslani sadržaj ne uvrsti u izbor.

PRAVA I OBAVEZE IZ NATJEČAJA

Članak 13.

Od početka Natječaja, Pravila će biti objavljena na jedinstvenoj web stranici natječaja. Popunjavanjem prijavnog obrasca na jedinstvenoj web stranici natječaja (www.natjecaj.nasuncanojstrani.hr) te prosljeđivanjem sadržaja prema Priređivačima, sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.